طبق اعلام سازمان ملي استاندارد ، لازم است كليه فلكه هاي هرزگرد مورد استفاده در آسانسورها ( أعم از چدني و پلي آميد ) از تاريخ ٩٥/١٠/٠١ ( بر مبناي تاريخ ثبت درخواست بازرسي در سامانه ) داراي نشانه گذاري شامل : نام سازنده ( و يا لوگو) و شماره سريال باشند.

توضيح ١: لازم است از اين تاريخ اين اطلاعات ( نام سازنده و يا لوگو، شماره سريال و نوع فلكه هرزگرد) در فرم مشخصات فني نيز ثبت گردد.
توضيح ٢: اين نشانه گذاري بايد بصورت حك شده و يا برچسب أموال بوده و در هر دو طرف فلكه هرزگرد و يا سمت قابل رويت انجام گردد.