نایب رئیس اتاق ایران درباره حل مشکلات مسکن مهر می*گوید: مسکن مهر گرفتار بی*تصمیمی است طی هفته*های گذشته گروهی از افرادی که برای دریافت مسکن مهر در نقاط مختلف کشور ثبت*نام کرده*اند و همچنان خانه*های خود را تحویل نگرفته*اند دست به اعتراض*هایی زده*اند و حتی عده*ای از آن*ها در مقابل سازمان برنامه*وبودجه تجمع کردند، افرادی ...

More...