نامه اتاق بازرگانی در خصوص ارسال مشکلات مربوط به رسوب کالا در گمرکات روسای محترم تشکل های اقتصادی با سلام احتراما، به استحضار میرساند عطف به بازدید قائم مقام محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به همراه معاونت محترم اقتصادی استانداری تهران و مدیران محترم صنعت،معدن وتجارت، از گمرکات تهران و مشاهده.....
نوشته اطلاع رسانی به اعضا درخصوص ارسال مشکلات مربوط به رسوب کالا در گمرکات اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...