اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران<!– –>// بنگاه*های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی سال*هاست که برای تامین مالی کسب و کارشان چشم به سخاوت بانک*ها دوخته*اند و به رغم تصویب قوانین، صدور بخشنامه و دستورالعمل*های مختلف در این سال*ها، جریان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نه تنها روان نشده که بر پیچیدگی*های آن نیز ...

More...