شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :(
  Frown
  Frown
 • :)
  Smile
  Smile
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • شکلک 3
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :mad_ma:
  Mad Ma
  Mad Ma
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :idea_m:
  Idea M
  Idea M
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :question:
  Question
  Question
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :there:
  There
  There